STD X Public Exam Toppers by Year
Year Name Marks
2012-13 M. Shweta  490/500
2011-12 E.B.Raghul  490/500
2010-11 B.Sushmita  479/500
2009-10 J.Sinduja  480/500
2008-09 S.Dhanasekar  475/500
2007-08 V.R.Saranya  481/500
2006-07 A.K.Moorthy  1027/1100
2005-06 S.Premalatha  987/1100
2004-05 G.Sankaralakshmi  961/1100
2003-04 M.Pradeep  964/1100